belden-alternative-cable1

มีลักษณะเป็น Low Smoke Zero Halogen (LSZH), Low Smoke and Fumes (LSF) และ Polyethylene (PE)  มีคุณสมบัติเป็นทั้ง insulation  และ sheathing อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับ Steel Wire Armour (SWA) เพื่อป้องกันความเสียหายจากเครื่องจักรกลได้อีกด้วย